image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้อำนวยการ

นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางศตญา หนุนพงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางรุ่งปวีร์ หลีสกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธิดารัตน์ สังข์ศรีเพชร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวราภัสร์ สุทธาธาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวฐิติพร กุ้ยอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศิรัญญา ไทยอุดมทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

เลขที่ 128 ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เลขที่35 ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เลขที่20 ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางณริดา ขยันการนาวี

พนักงานพิมพ์ ส4

นายชัดชัย พรรษวุฒิ

พนักงานพิมพ์ ส4

นางพรประภา ไพรบึง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจันทร์ใส กมลพรพจี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนพดล สาระประไพ

นายกรพล ศรีคร้าม

นางสาวพิมพ์พา หล้าแหล่ง

นางณิชชารีย์ เพิ่มพิพัฒน์

นางคารมณ์ กันสุธา

นางสาววรรษภัทร จโนภาส

นางภัคพร ภาคสุภาพ

กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ

นางสาวพัชนี คุณแพ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาว วรเนตร ศรีเจริญ

นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ

เลขที่ 167 ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายชลกรณ์ ขรเคียน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เลขที่ 152 ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เลขที่ 156 ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา สืบแสน

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางดวงจันทร์ ชัยสุภา

พนักงานจัดเก็บเอกสาร

เลขที่ 21 ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปวีณา บุญใจใหญ่

นางสาวสุมาลี คันทจันทร์

กลุ่มงบประมาณ

นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา

ผอ.กลุ่มงบประมาณ

นางสาวสุภาพร วิจิตรโสภา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววิลาวัณย์ ขวัญอโนชา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวรัตนา แก้วแท้

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวศรัญยา ล้วนใจบุญธรรม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสายสมร เลิศวิไลมณีวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวมณีรัตน์ ใจผ่องรอดภัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เลขที่ 166 ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชนินทร์ คูหะรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอรดา เมืองฤกษ์

นางธารทิพย์ วโรนิธิภาส

กลุ่มบัญชี

นางสาวสุพัตรา สายาจักร

ผอ.กลุ่มบัญชี

นางสาวพรประภัสสร์ ดุลยสิทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอุไรวรรณ ชัยโชติ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางศศิธร วัฒนคณิต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศุภมาศ วงษารัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางอภิญญารักษ์ สิทธิรังษีนภา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววรรณภา จากน่าน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวเฉลิมศรี พ่วงทอง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววาริสา ชัยจินดา

กลุ่มการเงิน

นางสาวณัฏฐ์นรีย์ ใจเอื้อ

ผอ.กลุ่มการเงิน

นางสาวสมศรี ถาวรทรงธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เลขที่ 148 ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เลขที่ 149 ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนันท์นภัส จันทนิล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เลขที่ 154 ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เลขที่ 164 ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนาถอนงค์ คงแสงงาม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายภาคภูมิ คีรีรักษ์

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

นางสาวจินตนา ราชรักษ์

ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

นางสาวตรัยรวี เชาว์มาก

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา แชจอหอ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจิตรลดา เหลืองดำรงค์

กลุ่มบริหารงานพัสดุ

นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ

ผอ.กลุ่มบริหารงานพัสดุ

นางสาวอังสนา เกตุนิล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ แก้วเรือน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวอรสา เสนคำ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวปารดา อ่อนรัศมี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวอุษา คุรุเจริญ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เลขที่165 ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวศรีสุพล โฮมวงศ์

พนักงานพิมพ์ ส 4

นางสาวอัมพร แซ่วอ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวเพ็ญศรี สาระประไพ

นายชัยวัฒน์ สุรมังกรวงศ์

นางสาวกัลยาวดี เสวานนท์

กลุ่มตรวจและประสานราชการ

นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด

ผอ.กลุ่มตรวจและประสานราชการ

นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา จั่นนุ้ย

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ

นักวิชาการปฏฺิรูปที่ดินชำนาญการ

นายปริญญา ชัยวัน

นักวิชาการปฏฺิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายสุชาติ งามวัชรพงศ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล วิไลเลิศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจิรพงษ์ สุวรรณปฐมกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจีรวัฒน์ บุญศรี

เจ้าหน้าที่ปฏฺิรูปที่ดิน

นางสาวจันทิมา อ่ำแจ่ม

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายศราวุฒิ ละอองนวล

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

นางสาวจิตติมา ธนะศักดิ์ศิริ

รษก.ผอ.กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

นายสุริยะ ลิภตะไชยโย

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวอภิริยา ยอดมาลี

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายกิตติคุณ ฤทธินิ่ม

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวธารีรัตน์ ภู่เพชร

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวดาริน เพชรานันท์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เลขที่ 63 ว่าง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายสมเกียรติ ดีมั่น

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

นายภาคีนัย กลิ่นกุล

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

นายอลงกรณ์ ซอนจำปา

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

เลขที่ 5 ว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสมชาติ รัตนมาลี

นางสาวชัชดา น่วมโต

นางสาวสิรินุช แคะจู

กลุ่มศิลป์และนิทรรศการ

นายสิริชัย ผึ้งทอง

ผอ.กลุ่มศิลป์และนิทรรศการ

นางสาวกนกวรรณ นิ่มระหงษ์

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

เลขที่60 ว่าง

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นางสาวรุจิระหงส์ มังคละวงศ์

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

นายราชศักดิ์ ศิริทัศน์

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

นางสาวปานหทัย กลางโยธี

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

นายศรีทน ดีชุมแสง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐกิตติ์ อาศัยราษฎร์

นายช่างศิลป์

นายสานิต พุ่มกาหลง

นายนรัตร์ หงสนันท์

กลุ่มยานพาหนะ สถานที่และสื่อสาร

พันจ่าเอกพรศักดิ์ เกียรติคุณ

ผอ.กลุ่มยานพาหนะสถานที่และสื่อสาร

นายสุภะชัย อุดมแก้ว

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน

เลขที่ 351 ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิเชียร ชำนิสูงเนิน

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน

เลขที่ 74 ว่าง

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน

นายจินดา จีวีระ

พนักงานขับรถยนต์

นายวีรพันธ์ จันทร์เพ็ญ

พนักงานขับรถยนต์

นายพยอม โสภา

พนักงานขับรถยนต์

นายศุภชาติ เบ้ามะณี

พนักงานราชการ

นางสาวสุภาภรณ์ หะนิลนี

นักจัดการงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ บำรุงศักดิ์

นายสุรเชษฐ์ บุญยัง

นายอนุสรณ์ กำเหนิดนนท์

นายกิตติศักดิ์ เกียรติคุณ

นายปรีชา ปกทิม

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายมาวสิษฐ์ นรากรสุขสมัย

นายสมชาย เนตร์มนต์

นายวัชรพันธ์ เรืองศักดิ์วิชิต

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายสหรัฐ การสมเพียร

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวภัควัลย์ พลับพลาไชย

นางสาวสุจิตรา คงมัน