image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ธันวาคม 9, 2562 | งานก่อสร้าง
การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
มิถุนายน 2, 2559 | งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
หลักเกณฑ์ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
มิถุนายน 2, 2559 | งานจ้างที่ปรึกษา