image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
พฤษภาคม 28, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
สรุปเกี่ยวกับการลาของบุคคลากรประเภทต่างๆ
พฤษภาคม 27, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
ประมวลคำถาม คำตอบเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ
พฤษภาคม 24, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พฤษภาคม 22, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
ตัวอย่างตัวชี้วัดรายบุคคล ก.พ.
พฤษภาคม 20, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ.กำหนด
พฤษภาคม 19, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
รายชื่อตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พฤษภาคม 17, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่กับหลักสมรรถนะ
พฤษภาคม 16, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พฤษภาคม 15, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาของข้าราชการ
พฤษภาคม 14, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
สรุปพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พฤษภาคม 13, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
หลักเกณฑ์การคืนเครื่องราชอิศริยาภรณ์
พฤษภาคม 12, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
หลักเกณฑ์การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
พฤษภาคม 11, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
การมอบอำนาจให้ข้าราชการ กรณีปฏิบัติราชการแทน
พฤษภาคม 10, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง
ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่กับหลักสมรรถนะ
พฤษภาคม 9, 2559 | เกี่ยวกับข้าราชการ/ลูกจ้าง