image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปีงบประมาณ 2557
ระบบสินทรัพย์
การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร
กุมภาพันธ์ 28, 2557 | ปีงบประมาณ 2557
การบันทีกรับสินทรัพย์ถาวรรับบริจาค
มิถุนายน 13, 2555 | ปีงบประมาณ 2557
คำถาม-คำตอบระบบสินทรัพย์ถาวร
มิถุนายน 13, 2555 | ปีงบประมาณ 2557
คำถามที่พบบ่อยในระบบสินทรัพย์
มิถุนายน 13, 2555 | ปีงบประมาณ 2557