image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กฎหมายปกครอง โดยพงษ์เดช วานิชกิตติกูล
พฤษภาคม 28, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คลิป VDO การบริหารราชการแผ่นดิน
พฤษภาคม 28, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พฤษภาคม 26, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การมอบอำนาจให้ข้าราชการ กรณีปฏิบัติราชการแทน
พฤษภาคม 24, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แนวทางการมอบอำนาจ
พฤษภาคม 23, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการมอบอำนาจ
พฤษภาคม 22, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คู่มือสิทธิประชาชน ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
พฤษภาคม 21, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
คู่มือสิทธิประชาชน ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
พฤษภาคม 20, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
พฤษภาคม 19, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แนวคิดในการบริหารราชการยุคใหม่
พฤษภาคม 18, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตารางสรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย
พฤษภาคม 17, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พฤษภาคม 16, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับรถราชการ
พฤษภาคม 15, 2559 | เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน