image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตุลาคม 19, 2560 | แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ธันวาคม 8, 2559 | แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พฤษภาคม 12, 2559 | แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พฤษภาคม 11, 2559 | แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
พฤษภาคม 7, 2558 | แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
พฤษภาคม 7, 2558 | แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง