image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
เมษายน 27, 2563 | การบริหารสัญญา /งานก่อสร้าง
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F
กันยายน 15, 2559 | การบริหารสัญญา /งานก่อสร้าง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา
มิถุนายน 2, 2559 | การบริหารสัญญา /งานก่อสร้าง
ข้อหารือการนับวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา
มิถุนายน 2, 2559 | การบริหารสัญญา /งานก่อสร้าง
ข้อหารือการคิดระยะเวลาการปรับ
มิถุนายน 2, 2559 | การบริหารสัญญา /งานก่อสร้าง
ข้อหารือการคิดระยะเวลาการปรับ
มิถุนายน 2, 2559 | การบริหารสัญญา /งานก่อสร้าง
ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ
มิถุนายน 2, 2559 | การบริหารสัญญา /งานก่อสร้าง