image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
มิถุนายน 2, 2559 | รายงานการเงิน
การส่งรายงานประจำเดือน
กรกฎาคม 29, 2558 | รายงานการเงิน
แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
สิงหาคม 31, 2555 | รายงานการเงิน
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
ธันวาคม 15, 2554 | รายงานการเงิน
การจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวง
สิงหาคม 13, 2552 | รายงานการเงิน
การจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวง
กรกฎาคม 31, 2552 | รายงานการเงิน
รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
พฤศจิกายน 21, 2551 | รายงานการเงิน
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
พฤศจิกายน 16, 2548 | รายงานการเงิน
การยกเลิกการจัดทำรายงานประจำเดือน
ตุลาคม 31, 2548 | รายงานการเงิน