image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การทำจดหมายเวียนแบบที่ 1
มกราคม 30, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การทำจดหมายเวียนแบบที่ 2
มกราคม 29, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การสร้างดัชนี
มกราคม 13, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์
มกราคม 9, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์
มกราคม 7, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การติดตามเอกสาร
มกราคม 6, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การเปรียบเทียบเอกสารที่ต่างกัน
มกราคม 6, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การใช้งาน Building Blocks Organizer
มกราคม 6, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การป้องกันเอกสาร
มกราคม 6, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การสร้างสารบัญอัตโนมัติ
มกราคม 2, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
รู้จักโปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft word 2010
มกราคม 2, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูล
มกราคม 2, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การเชื่อมโยงเอกสารหลายมิติ
มกราคม 1, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การสั่งพิมพ์เอกสาร
มกราคม 1, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
มกราคม 1, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การตั้งค่าภาษาและการพิสูจน์อักษร
มกราคม 1, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การใช้งาน Tab Ribbon
มกราคม 1, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การพิมพ์และการตกแต่งข้อความ
มกราคม 1, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การบันทึกเอกสาร (Save file)
มกราคม 1, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร
การทำงานเกี่ยวกับ Paragarph
มกราคม 1, 2557 | คลิป VDO การจัดทำเอกสาร