image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลการเบิกจ่าย วันที่ 13 มกราคม 2564
มกราคม 15, 2564 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 30 กันยายน 2563 (ภาคใต้)
ตุลาคม 2, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 30 กันยายน 2563 (ภาคกลาง)
ตุลาคม 2, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 30 กันยายน 2563 (ภาคเหนือ)
ตุลาคม 2, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563
ตุลาคม 1, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 29 กันยายน 2563 (ภาคใต้)
กันยายน 30, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 29 กันยายน 2563 (ภาคกลาง)
กันยายน 30, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 29 กันยายน 2563 (ภาคเหนือ)
กันยายน 30, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 22 กันยายน 2563 (ภาคกลาง)
กันยายน 23, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 22 กันยายน 2563 (ภาคเหนือ)
กันยายน 23, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่ายวันที่ 22 กันยายน 2563
กันยายน 23, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 22 กันยายน 2563 (ภาคใต้)
กันยายน 23, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่ายวันที่ 2 กันยายน 2563
กันยายน 8, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่ายวันที่ 26 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 28, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 19 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 24, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 13 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 18, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)
ผลการเบิกจ่าย วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 29, 2563 | ผลการเบิกจ่าย (เขียว-แดง)