image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การคำนวณต้นทุนผลผลิต โดยกรมบัญชีกลาง
เมษายน 25, 2559 | สาระน่ารู้ ต้นทุนผลผลิต
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนผลผลิต
เมษายน 12, 2559 | สาระน่ารู้ ต้นทุนผลผลิต
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
เมษายน 12, 2559 | กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนผลผลิต
แนวทางการคำนวนต้นทุนผลผลิต กรมบัญชีกลาง
เมษายน 8, 2559 | สาระน่ารู้ ต้นทุนผลผลิต
ตัวอย่างการคำนวนต้นทุนผลผลิต
เมษายน 5, 2559 | สาระน่ารู้ ต้นทุนผลผลิต
กิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ
กุมภาพันธ์ 9, 2559 | กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนผลผลิต
กิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ
กุมภาพันธ์ 10, 2555 | สาระน่ารู้ ต้นทุนผลผลิต