image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การบริหารความเสี่ยง
พฤษภาคม 28, 2559 | ความเสี่ยง / ควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง ของ ทริส
พฤษภาคม 27, 2559 | ความเสี่ยง / ควบคุมภายใน
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พฤษภาคม 25, 2559 | ความเสี่ยง / ควบคุมภายใน
การเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน
พฤษภาคม 24, 2559 | ความเสี่ยง / ควบคุมภายใน