image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ระเบียบฯ 35 ข้อ 159 การจำหน่ายเป็นสูญ
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
ระเบียบฯ 35 ข้อ 158 เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุ
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
ระเบียบฯ 35 ข้อ 157 การจำหน่ายพัสดุ
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
ระเบียบฯ 35 ข้อ 155 การตรวจสอบพัสดุประจำปี
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
ระเบียบฯ 35 ข้อ 154 หลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุ
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
ระเบียบฯ 35 ข้อ 153 วิธีการเบิก-จ่ายพัสดุ
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
ระเบียบฯ 35 ข้อ 151 หลักการควบคุม
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
ระเบียบฯ 35 ข้อ 150 การติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
ระเบียบฯ 35 ข้อ 148 การส่งคืนพัสดุใช้คงรูป
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
ระเบียบฯ 35 ข้อ 147 การยืมพัสดุใช้คงรูป
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
การตรวจสอบการรับพัสดุประจำปี
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
การคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย
การลงทะเบียนควบคุมพัสดุ
มิถุนายน 2, 2559 | การควบคุม / จำหน่าย