image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง (กพค.)

พฤษภาคม 30, 2559 | โครงสร้าง


นางสาวจินตนา ราชรักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และให้ความรู้ด้านนโยบายระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลัง
  • การบริหารและพัฒนางานการเงินและการคลัง ระบบงาน GFMIS ทั้งส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด
  • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในการเงินการคลังและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงาน สตง. กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากร :
  • น.ส.สุนิสา พึ่งวังทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  • น.ส.ตรัยรวี เชาว์มาก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
ติดต่อเรา :
  • โทรศัพท์สายตรง 02-282-5680
  • โทรศัพท์ภายใน 1317
ป้ายกำกับ
ล่าสุด