image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มบัญชี (กบช.)

มกราคม 31, 2561 | โครงสร้าง


นางกุลรชา  นาคมณี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • จัดทำบัญชีงบการเงินรายงานการเงินรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 • จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ทะเบียนคุมฎีกาทะเบียนคุมรายได้ แผ่นดิน
 • ตรวจสอบงบทดลองราชการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกเอกสารในระบบ GFMIS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS แก่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
บุคลากร :
 • น.ส.พัชนี คุณแพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • น.ส.พรประภัสสร์ ดุลยสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   
 • นางศศิธร วัฒนคณิต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 • น.ส.สุวรรณี เอี่ยมเกตุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางอภิญญารักษ์ สิทธิรังษีนภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 • นางจิตนิภา คล้ายรักษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 • นายชลกรณ์ ขรเคียน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 • นางฉวีวรรณ โพธิ์ประยูร พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 (ลูกจ้างประจำ)
 • น..ส.เฉลิมศรี พ่วงทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
 • น.ส.ไพบูลย์ บุยรักษ์ จ้างเหมาบริการ
 •  
ติดต่อเรา :
 • โทรศัพท์สายตรง 02-282-0389,02-281-8825,02-282-4259
 • โทรศัพท์ภายใน 1329,1315,1316,1328,1330
ป้ายกำกับ
ล่าสุด