image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย
กุมภาพันธ์ 17, 2562 | การอบรมหรือพัฒนาบุคลากร
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในสำนักกฎหมาย
กรกฎาคม 12, 2561 | การอบรมหรือพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายตามแนวคิดของ Unit School
เมษายน 8, 2561 | การอบรมหรือพัฒนาบุคลากร