image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งในการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ด้วย Unit School ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินฯในเขตปฏิรูปที่ดิน

กรกฎาคม 19, 2565 | การอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด