image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้อำนวยการ

นายปรีชา ลิ้มถวิล

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญ

นายวรภพ ช่วยนุกูล

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝทป.)

นางสาวพรรณิภา โกศัลวิตร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอภิชญา พลอยประดับ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนัทธพงศ์ บุญทวีบรรจง

เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน

นางสาวอรุณลักษณ์ ศิกดิ์สมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน

นางทิพยดา บ่อสิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน

นางสาวสิระกานต์ อุ่นตั้ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน

นายนิวัฒน์ เชียงดา

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นายวัชระ จุลอักษร

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นายอภิชัจ เจียรวิริยะนาถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐฐินันท์ แผนสุพัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายคมชาญ ทองทับทิม

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวรัฐนันท์ จูเจตสุข

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายสมชาย คงเย็น

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มวิชาการกฏหมาย

นางเมตตา ไม้หนองกอย

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการกฎหมาย

นายสุพัฒ มูลพฤกษ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวจรรยา สุวัฒนพิเศษ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกพร โชติรัตน์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวสุทธิจิตรา อุตมอ่าง

นิติกรปฎิบัติการ

นายวิรวิชญ์ เรืองเพ็ง

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

นายไพโรจน์ วิริยะกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและระเบียบ

นางสาวใฝ่ฝัน บุญรังศรี

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายนิวัตร์ ดำหริดี

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตตรา รักกมล

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวอธิฏา ปิยนิธิภัทร

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายตำแหน่ง ว่าง

นิติกรชำนาญการ/ปฏิบัติการ

นางสาวสโรชินี บุณยะรัตน์

นิติกรชำนาญการ

นายธนากร รัฐพงษ์กานต์

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

นายศิลา ละเภท

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติกรรมและสัญญา

นายกฤตภาส เจริญเกียรติ

นิติกรชำนาญการ

นายศุภณัฐ ทองดี

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววิภาวดี ดีสนั่น

นิติกรปฏิบัติการ

นายปุณณภพ สุขสมทิพย์

นิติกรปฎิบัติการ

นางสาวสุนิสา วิวาสุข

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มอนุญาตการใช้ที่ดิน

นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มอนุญาตการใช้ที่ดิน

นางสาวประภาวดี วัชโรทัย

นิติกรชำนาญการ

นางสาวทรงลดา เขียวสอาด

นิติกรชำนาญการ

นางสาวตำแหน่ง ว่าง

นิติกรชำนาญการ/ปฏิบัติการ

นายยศกร เมืองน้อย

นิติกรชำนาญการ

นางสาวชาริณี กระตุฤกษ์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวชนกานต์ พรมจารีย์

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐนันท์ ปิยชินมาศ

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มเจรจาและระงับข้อพิพาท

นายจิรัสย์ จิรพันธุ์วานิช

ผู้อำนวยการกลุ่มเจรจาและระงับข้อพิพาท

นายประมาณ ดีกล้า

นิติกรชำนาญการ

นายอิฐรัตน์ จันทร์ศรี

นิติกรชำนาญการ

นางสาวอรภา ประกอบการดี

นิติกรชำนาญการ

นายธนินทร์ สุขุมาลวิสุทธิ์

นิติกรปฏิบัติการ

นายศรัณย์ พรหมอินทร์

นิติกรปฏิบัติการ

นายตำแหน่ง ว่าง

นิติกรชำนาญการ/ปฏิบัติการ

นางสาวณัฎฐา ชนะกิจเจริญ

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มอุทธรณ์

นายนักปราชญ์ จี้กระโทก.

ผู้อำนวยการกลุ่มอุทธรณ์

นายฤทธิธรรม จันทวีระ

นิติกรชำนาญการ

นายวีรพงษ์ บุญภา

นิติกรชำนาญการ

นางวรรณวิสา โชคศิริ

นิติกรปฏิบัติการ

นายชัยณรงค์ เซ่งซ้าย

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวจิตราพร สิงหโกวินท์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา พรานฟาน

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มคดี

นายธัญวุฒิ สุวรรณเวลา

ผู้อำนวยการกลุ่มคดี

นายกิตติพงศ์ คงรักษ์

นิติกรชำนาญการ

นายจิรณะ นุตจรัส

นิติกรชำนาญการ

นางสาวนันท์นภัส นิธิเมธธีรนนท์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวธนธรณ์ อัตถไพศาล

นิติกรชำนาญการ

นายสัญญลักษณ์ อ่อนสกล

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวรัชฎา เนื้อนาค

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวณัฐวดี จิรสีทอง

นิติกรปฏิบัติการ

นายมนบ แป้นพุ่ม

ผู้ช่วยงานคดี

นายลัสกร ศรีสวัสดิ์

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวขัติยาภรณ์ แสนสามารถ

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายยุทธนา ประเสริฐทรงงาม

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มมาตรการบังคับทางปกครองและแพ่ง

นายไพสิทธิ์ ปนัดสาโก

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรการบังคับทางปกครองและแพ่ง

นายอาทิตย์ สุนีพัฒน์

นิติกรชำนาญการ

นางเพลินพิศ ชูเชื้อ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวนริศรา ศิลารักษ์

นิติกรชำนาญการ

นางมยุรีย์ จันทร์ฉาย

นิติกรชำนาญการ

นางสาวณฐมน รอดพูน

ลูกจ้างเหมาบริการ