image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ธันวาคม 13, 2563 | หน้าเว็บ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบุคคล งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานประชุม และ งานบริหารทั่วไป งานประมวลข้อมูล
2. การตรวจสอบติดตามประเมินผล และการรายงานผลปฏิบัติงาน งานการเงิน งานบัญชี และการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง จำหน่ายทรัพย์สิน งานทะเบียนควบคุม วัสดุ ครุภัณฑ์
3. งานยานพาหนะและสถานที่ งานจัดประชุมและเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ
4. งานประสานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิชาการกฎหมาย

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ แปลเปรียบเทียบ และวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน
2. ทำความเห็นข้อกฎหมายและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานและการสร้างกลไกในการพัฒนางานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมทั้งการวางแผนดำเนินงานด้านกฎหมาย
3. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการใช้ การตีความกฎหมายละทำความเห็นกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่น
4. การกำหนดมาตรฐานและวางกรอบแนวทางการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยปัญหาการใช้กฎหมายหลักและกฎหมายระดับรอง
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการประชุมชี้แจงชี้แจงหรือสร้างความเข้าใจกับข้อกฎหมายในการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
6. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ จัดทำเอกสารวิชาการและงานวิจัยด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
7. สร้างเครื่องมือในการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้และพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ แปลเปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการใช้ ตีความกฎหมาย
3. ติดตาม กำกับดูแลความชอบด้วยกฎหมายในการใช้อำนาจทางปกครองของ คปจ.
4. วินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
5. จัดทำเอกสารวิชาการด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6. พัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
7. ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มนิติกรรมและสัญญา

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ แปลเปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกร่าง แก้ไข ตรวจพิจารณาร่างสัญญา
ข้อตกลง และนิติกรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
2. วินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือ และกำหนดแนวทางปฏิบัติอันเกิดจากข้อกฎหมายตามสัญญา ข้อตกลงและนิติกรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
3. พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อพิพาท คำร้องเรียน คำอุทธรณ์ของคู่สัญญา
4. ติดตามผลการปฏิบัติ ตามสัญญา ข้อตกลง และนิติกรรมในด้านกฎหมาย เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
5. วิเคราะห์สภาพปัญหา และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินเกษตรกรและ สถาบันเกษตรกร
ผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.
6. จัดทำเอกสารวิชาการด้านนิติกรรมและสัญญา
7. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มคดี

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์การใช้การตีความ เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบการดำเนินคดี
2. พิจารณาดำเนินคดีแพ่ง อาญา ปกครองทั้งกรณีที่ ส.ป.ก. เป็นโจทก์หรือจำเลย
3. พิจารณาดำเนินคดีล้มละลายกับลูกหนี้ที่ตกอยู่ในสถานะหนี้สินล้นพ้นตัว
4. พิจารณาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ที่ถูกฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
5.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการหรือการประนอมข้อพิพาทต่าง ๆ ในงานคดี ของ ส.ป.ก.
6. ประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาวินิจฉัยและตอบข้อหารือในการดำเนินคดี
8. วิเคราะห์ผลคดี และจัดทำเอกสารวิชาการในการเตรียมคดี การฟ้องคดีและการแก้ต่างคดี
9. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มเจรจาและระงับข้อพิพาท
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์การใช้การตีความ เปรียบเทียบ รวบรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ สอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับที่ดินทำกินของเกษตรกร กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ข้อพิพาทของเกษตรกรเนื่องมาจาการปฏิรูปที่ดิน
3. กำหนดกรอบแนวทางการพิจารณา ข้อเรียกร้องและข้อพิพาท ประนีประนอมและระงับข้อพิพาทของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
4. แก้ไขปัญหาข้อเรียกร้อง เจรจาต่อร้อง และระงับเหตุการณ์ข้อเรียกร้อง
5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหาตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการของรัฐ
6. จัดทำเอกสารทางวิชาการด้านการป้องกัน การเกิดข้อพิพาท และการประนอมข้อพิพาท
7. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอนุญาตการใช้ที่ดิน

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์การใช้การตีความ เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติในอนุญาต หรือให้ความยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน สาธารณูปโภค และทรัพยากรธรรมชาติ และวางแผนการ ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. ดำเนินการอนุญาตหรือให้ความยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สาธารณูปโภค และทรัพยากรธรรมชาติ และติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3. ให้คำปรึกษา วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ตอบชี้แจงจัดทำเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการอนุญาต หรือให้ความยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การติดตามตรวจสอบสิทธิ การใช้ประโยชน์และเปลี่ยนแปลงสิทธิที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการพิจารณาอนุญาตหรือให้ความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอุทธรณ์

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์การใช้ การตีความเปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์
วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำคำอุทธรณ์ ตรวจสอบคำอุทธรณ์ และทำความเห็นเบื้องต้น รวมทั้งปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือให้ความยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. ให้คำปรึกษา วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย จัดทำเอกสารวิชาการ เกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรการบังคับทางปกครองและแพ่ง

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์การใช้การตีความ เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มาตรการบังคับทางปกครอง และการบังคับคดีทางแพ่ง
2. พิจารณาและประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3. พิจารณา ดำเนินงานเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย
4. ติดตามตรวจสอบ สืบทรัพย์ และดำเนินการต่างๆ เพื่อบังคับคดีทางแพ่ง
5. ตรวจสอบสถานะหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ ส.ป.ก.
6. ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง กรมบังคับคดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณา วินิจฉัย และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มาตรการบังคับ
ทางปกครอง และงานบังคับคดีทางแพ่ง
8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานรับผิดทางละเมิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การบังคับทางปกครอง การบังคับคดีทางแพ่ง และจัดทำเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการบังคับคดี
9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามได้รับมอบหมาย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด