image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนักกฎหมาย

มกราคม 6, 2566 | ทำเนียบผู้บริหารสำนักกฎหมาย

 

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายประโยชน์          มั่นการดีหัวหน้ากองนิติการ

2518

2

นายพรหม              โตเลี้ยงหัวหน้ากองนิติการ

2519 - 2522

3

นายวิจิตร               สกุลทับผู้อำนวยการกองนิติการ

2523 - 2533

4

นายกำธร               พุ่มสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองนิติการ

2534 - 2538

1

นายกำธร             เชื้อสุวรรณผู้อำนวยการกองนิติการ

2539 - 2540

2

นายสถิตย์พงษ์       สุดชูเกียรติผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2544 - 2546

3

นายสมปอง           อินทร์ทองผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2548 - 2551

4

นางเปรมจิต          สังขพงษ์ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2551 - 2555

5

นางพัชรัตน์           มณีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2555 - 2556

6

นายกรณ์              จันทรศิริผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2556 - 2557

7

นายพงษ์พิเชษฐ     เก้าเอี้ยนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2557 - 2558

8

นายขจรศักดิ์         ปานเพชรผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2558 - 2560

9

นางเยาวนิจ         เพ็ชรน้ำเขียวผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2561 - 2562

10

นายนภดล           ตันติเมฆินผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2562 - 2563

11

นายปรีชา           ลิ้มถวิลผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2563 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด