image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก.

กรกฎาคม 12, 2561 | การอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด