image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2 Unit School เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับดำเนินคดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธ์ ส.ป.ก.

ตุลาคม 2, 2565 | การอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด