image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

พฤษภาคม 30, 2562 | การอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด