image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้การปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กันยายน 29, 2563 | การอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด