image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การอบรมเพิ่มทักษะความรู้ทางกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้านการจัดที่ดิน" ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว

กันยายน 30, 2565 | การอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

 ดาวน์โหลด การขุดตักดินในเขตดำเนินการปฏิรูป.pdf

 ดาวน์โหลด การจัดเก็บผลประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์.pdf

 ดาวน์โหลด การจัดทำแผนที่เขตอำนาจดำเนินการปฏิรูปที.pdf

 ดาวน์โหลด การจัดที่ดินชุมชน.pdf

 ดาวน์โหลด การจัดที่ดินตามระเบียบคัดเลือกฯ2564.pdf

 ดาวน์โหลด การจัดที่ดินเพื่อกิจการสนับสนุนฯ.pdf

 ดาวน์โหลด การบริหารกองทุน ส_ป_ก_.pdf

 ดาวน์โหลด การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกระวนการปฏิรุูปที่ดิน.pdf

 ดาวน์โหลด ที่มาร่าง พรบ_ การปฏิรูปทีี่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ_ศ_ ____.pdf

 ดาวน์โหลด ปัญหาการพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคฯ.pdf

 ดาวน์โหลด มาตรการทางปกครองและแพ่ง.pdf

 ดาวน์โหลด หลักการร่าง พ_ร_บ_การปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้ันที่เกษตรกรรม พ_ศ_ ____.pdf

ป้ายกำกับ
ล่าสุด