image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คู่มือ
องค์ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร
สาระที่ควรรู้
องค์ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร
แนะนำ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
องค์ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร
แนะนำ พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล 2562
องค์ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
กรกฎาคม 1, 2565 | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล 2562
กรกฎาคม 1, 2565 | พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล 2562
คู่มือ
ธันวาคม 15, 2563 | องค์ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร