การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เลขาธิการ ส.ป.ก.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

เลขาธิการ ส.ป.ก.

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (DCIO)

นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

นายสุรชัย ยุทธชนะ

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

ผู้ตรวจราชการ

นายภาชน์ จารุภุมมิก

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นายปราโมทย์ ยอดแก้ว

ผู้ตรวจราชการกรม

นายกิตติ แดงพลอย

ผู้ตรวจราชการกรม

นายนภดล ตันติเมฆิน

ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวธัญพร แพมงคล

ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาววรรณพร ดอกจำปา

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์

นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์

สำนักบริหารกองทุน

นาย. .

สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์

กองการเจ้าหน้าที่

นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย- -

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน

นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์

สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์

สำนักวิชาการและแผนงาน

นายปรีชา ลิ้มถวิล

สำนักฎหมาย

นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวกานดา ศากยะโรจน์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวสุนิสา เอกธิการ

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
และโครงการพิเศษ

(ว่าง)

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
 

ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์

ด้านการปฏิรูปที่ดิน
 

นางอาทิตยา พองพรหม

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

นายเกียรติยศ ทรงสง่า

ด้านการจัดที่ดิน
 

(ว่าง)

ด้านแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน

(ว่าง)

ด้านการบริหารเงินทุนปฏิรูปที่ดิน
 

(ว่าง)

ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
 

(ว่าง)

ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

(ว่าง)

ด้านการออกแบบและพัฒนา
การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน