การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

แบบสำรวจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์ ส.ป.ก. (www.alro.go.th)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

รายละเอียด : โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และพิจารณาคลิกช่องที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด

 1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
 2. อายุ
 3. ระดับการศึกษา
 4. ระยะเวลาในการรับราชการ
 5. ชื่อสายงานตำแหน่งประเภท
 6. ระดับตำแหน่ง
 7. สังกัดหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ www.alro.go.th

รายละเอียด : ด้านเนื้อหา

  ลำดับ คำถาม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  1 มีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์
  2 มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการ
  3 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า
  4 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ ทำความเข้าใจ
  5 มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ได้
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ www.alro.go.th

รายละเอียด : ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์

  ลำดับ คำถาม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
  2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้
  3 กระดานข่าว (Web board) ภายในเว็บไซต์มีความเหมาะสม
  4 ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
  5 รูปแบบ,ขนาด และสีของตัวอักษร อ่านได้ง่าย,สวยงาม และเหมาะสม
  6 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้
  7 เว็บไซต์อื่นที่ทำการเชื่อมโยงเหมาะสมและมีประโยชน์มาก
ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ www.alro.go.th

รายละเอียด : ด้านประโยชน์และการนำไปใช้

  ลำดับ คำถาม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  1 สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
  2 เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของ ส.ป.ก.
  3 สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับงานวิจัยชิ้นอื่นได้
  4 มีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
  5 มีประโยชน์ต่อเกษตรกร