การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยยงค์  ชูชาติ 
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2518 - 2520
 
 
 
นายจำลอง  อัตนโถ 
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2520 - 2522
 
 
นายจาริน  อัตถะโยธิน 
ตำแหน่ง  เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2522 - 2525
 
 
นายพินิต สุวรรณะชฎ
ตำแหน่ง  เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2525 - 2530
 
 
นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2530 - 2533
 
 
นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2533 - 2538
 
 
ดร.สุทธิพร  จีระพันธุ
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2538 - 2540
 
 
ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2540 - 2541
 
 
นายอภิชัย  การุณยวนิช
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2541 - 2541
 
 
นายอุดร  ขจรเวหาศน์
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2541 - 2543
 
 
 
นายไพศาล  กุวลัยรัตน์
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2543 - 2546
 
 
 
ดร.อดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2546 - 2548
 
 
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2548 - 2552
 
 
 
นายเฉลิมพร  พิรุณสาร
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2552 - 2553
 
 
 
นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2553 - 2554
 
 
ดร.วีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก. (CIO)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2554 - 2558
 
 
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก. 
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2558 - 2559
 
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2559 - 2560
 
 
นายสุรจิตต์  อินทรชิต
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2560 - 2561
 
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน