ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง (ศปท. ส.ป.ก.) สจก.เป็นตัวแทนรับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ิดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีหนี้ค้างชำระกับ ธ.ก.ส. สจก. ลงตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นบริเวณที่ขออนุญาตนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น ในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน