image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (มิถุนายน 2561)

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 ดาวน์โหลด คู่มือ.pdf