image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก.

ตุลาคม 8, 2563 | เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. 

นางสาวจิตติมา  ธนะศักดิ์ศิริ
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
โทร.02-2822577

 

นางสาวณัฐรินทร์ ธีระปัญญา
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทร.02-2822577