การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / ศูนย์

เมษายน 2, 2559 | ผู้บริหาร

นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน

นางดารณี ชนะชนม์
 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน

นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

     

นายภาชน์ จารุภุมมิก
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายนภดล  ตันติเมฆิน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 
นายปราโมทย์ ยอดแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
 
นายสุริยน พัชรครุกานนท์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
 
นางศุลีพร เวชวิฐาน 
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 
นางเยาวนิจ เพ็ชรน้ำเขียว
 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 
 
นายวัฒนา มังธิสาร
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
นางสาวอุษานันท์ คล้ายชัง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
(รอคำสั่งแต่งตั้ง)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด