image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
(8.2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
(8.2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
(8.2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
(8.2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
(8.2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
(8.2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556
(8.2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557
(8.2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
(8.2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(8.2) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.๑)

ใหม่

กกจ. สขร.1 พ.ค. 66
พฤษภาคม 26, 2566 | กองการเจ้าหน้าที่

ใหม่

กกจ. สขร.1 เม.ย. 66
พฤษภาคม 26, 2566 | กองการเจ้าหน้าที่

ใหม่

กกจ. สขร.1 เม.ย.-พ.ค. 66
พฤษภาคม 26, 2566 | กองการเจ้าหน้าที่
สผส. แบบ สขร. 1 มีนาคม 2566
พฤษภาคม 11, 2566 | สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
สผส. แบบ สขร. 1 กุมภาพันธ์ 2566
พฤษภาคม 11, 2566 | สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
สผส. แบบ สขร.1 มกราคม 2566
พฤษภาคม 11, 2566 | สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
สพท. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 66
พฤษภาคม 11, 2566 | สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สจก. สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 66
พฤษภาคม 10, 2566 | สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
สพป. รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 66
พฤษภาคม 9, 2566 | สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
สบท. รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566
พฤษภาคม 9, 2566 | สำนักบริหารกองทุน
กปร. แบบ สขร.1 เมษายน 2566
พฤษภาคม 9, 2566 | กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ
ศทส. จัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566
พฤษภาคม 3, 2566 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กกจ. สขร.1 มี.ค.66
เมษายน 24, 2566 | กองการเจ้าหน้าที่
กกจ. สขร.1 ก.พ.66
เมษายน 24, 2566 | กองการเจ้าหน้าที่
กกจ. สขร.1 ม.ค.66
เมษายน 24, 2566 | กองการเจ้าหน้าที่
ศทส. จัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566
เมษายน 11, 2566 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร