image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงสร้าง
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2545
กรกฎาคม 27, 2559 | มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2552
กรกฎาคม 27, 2559 | มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
3. โครงสร้าง การแบ่งงานภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรกฎาคม 27, 2559 | มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
4. กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
กรกฎาคม 27, 2559 | มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน