image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

49.คู่มือการปฏิบัติงานสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ิดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกองทุน
กรกฎาคม 30, 2563 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
48.คู่มือการจัดทำโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกองทุน
กรกฎาคม 30, 2563 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
47.แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2563
มิถุนายน 22, 2563 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
46.ระเบียบ ส.ป.ก.ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2563
กุมภาพันธ์ 12, 2563 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
44.คู่มือการปฏิบัติงานในการนำที่ดินของรัฐมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สำนักกฎหมาย ส.ป.ก. กันยายน 2562)
พฤศจิกายน 20, 2562 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
43.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสั่งให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (สำนักกฎหมาย ส.ป.ก.)
พฤศจิกายน 20, 2562 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
42.แนวทางการดำเนินคดีลักลอบขุดดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (สำนักกฎหมาย ส.ป.ก.)
พฤศจิกายน 20, 2562 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
41.คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ดินของวัดหรือสำนักสงฆ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีเนื้อที่เกินกว่า 15 ไร่ (สำนักกฏหมาย ส.ป.ก.)
พฤศจิกายน 20, 2562 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
41.คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ดินของวัดหรือสำนักสงฆ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีเนื้อที่เกินกว่า 15 ไร่ (สำนักกฏหมาย ส.ป.ก.)
พฤศจิกายน 20, 2562 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
40.คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (สำนักกฏหมาย ส.ป.ก. )
พฤศจิกายน 20, 2562 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
39.คู่มือการขอและการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สำนักกฎหมาย ส.ป.ก.)
พฤศจิกายน 20, 2562 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
38.คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.)
พฤศจิกายน 20, 2562 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
37.คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
กรกฎาคม 31, 2561 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
36. ระเบียบ ส.ป.ก.ว่าด้วยการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS NETWORK) พ.ศ.2561
กรกฎาคม 9, 2561 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
35.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และที่ดิน ส.ป.ก. หลักการและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์
พฤษภาคม 23, 2561 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
34.คู่มือการขอและพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (กลุ่มกฏหมายและระเบียบ สำนักกฏหมาย ส.ป.ก.)
พฤษภาคม 22, 2561 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
31. คู่มือการจัดซื้อที่ดินเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (โดยกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. สิงหาคม 2559)
ธันวาคม 12, 2560 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
33.คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (โดยสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2561)
ธันวาคม 12, 2560 | มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน