image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่อง ประกาศประกวดงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธันวาคม 27, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศประกวดงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ดาวน์โหลด ประกาศประกวดราคา.pdf