image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ธันวาคม 20, 2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ดาวน์โหลด ร่างประกาศงานปรับปรุงทางเดิน ศกร_บางไทร.pdf