image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2565

มิถุนายน 29, 2565 | ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและผู้แทน จากสำนัก / กอง / ศูนย์ / กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ และผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meetings

   การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
     1. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
     2. พิจารณาการบันทึกข้อตกลง (MOU) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
     3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
     4. รายงานการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รอบ 6 เดือน

ข่าว : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม
ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี