image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

พฤศจิกายน 24, 2564 | ภาพกิจกรรม

    นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting โดยคณะกรรมการฯ จากสำนัก/กอง/ศูนย์ ต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมครั้งนี้ โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ
    สาระสำคัญในการพิจารณาเป็นเรื่องการขอข้อมูลสำรวจรังวัดที่ดินและข้อมูลเกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดินบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นการขอข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สก.พอ) ทั้งนี้ มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินของที่ดินและไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อไป

ข่าว : จิตติมา ธนะศักดิ์ศิริ
ภาพ : อลงกรณ์ ซอนจำปา