image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาฯ ส.ป.ก. เปิดศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก.

พฤศจิกายน 18, 2564 | ภาพกิจกรรม

       วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในการเปิดศูนย์บริการประชาชนแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบัน ส.ป.ก. มีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาการจัดที่ดินเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ และชัดเจนในการรับเรื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ร้องเรียน ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนเร่งรัดติดตามเรื่องจนได้ข้อยุติและรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว ณ อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

      ทั้งนี้ รองเลขาฯ ส.ป.ก. ได้รับหนังสือร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน และได้ประชุมพูดคุยหารือถึงรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

ข่าว/ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล