image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

.สรุปมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ปี 2563

มีนาคม 22, 2563 | รายงานการประชุม คปก.