การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้        กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรขั้นที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในแปลงตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)” มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย    โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย บรรยายในหัวข้อ 1. ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในแปลงตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 2.ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP  3.การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสม ณ วัดห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ข่าวแชร์)

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรขั้นที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในแปลงตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)” มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย บรรยายในหัวข้อ 1. ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในแปลงตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 2.ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP 3.การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสม ณ วัดห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ข่าวแชร์)

มกราคม 20, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด >

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และปฏิรูปที่ดิน กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มงานช่างและแผนที่ ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่๒) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรและบูรณาการความร่วมมือระหว่างงานวิชาการและหน่วยงานส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ทั้งนี้ ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๖ ราย ให้ปรึกษาปัญหากฎหมาย/โอนสิทธิมรดกสิทธิ จำนวน ๑๕ ราย และแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักให้กับเกษตรกร จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (ข่าวแชร์)

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และปฏิรูปที่ดิน กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มงานช่างและแผนที่ ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่๒) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรและบูรณาการความร่วมมือระหว่างงานวิชาการและหน่วยงานส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ทั้งนี้ ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๖ ราย ให้ปรึกษาปัญหากฎหมาย/โอนสิทธิมรดกสิทธิ จำนวน ๑๕ ราย และแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักให้กับเกษตรกร จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (ข่าวแชร์)

มกราคม 19, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด >