การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ก้าวหน้า พัฒนาการวางแผนไปสู่เป้าหมาย สร้างสัมพันธภาพและพัฒนากลุ่ม ด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลสู่การสร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย โดยมี อ.อิทธิพันธิ์ จันทร์สุข เป็นวิทยากร ณ พื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำริน 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก (ข่าวแชร์)

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ก้าวหน้า พัฒนาการวางแผนไปสู่เป้าหมาย สร้างสัมพันธภาพและพัฒนากลุ่ม ด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลสู่การสร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย โดยมี อ.อิทธิพันธิ์ จันทร์สุข เป็นวิทยากร ณ พื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำริน 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ข่าวแชร์)

มกราคม 20, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด >

ันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรขั้นที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในแปลงตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)” มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย    โดยมีวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก (หมอดิน) บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ     ในการผลิตพืช” และ “การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสม ณ วัดห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ข่าวแชร์)

ันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรขั้นที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในแปลงตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)” มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย โดยมีวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก (หมอดิน) บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ ในการผลิตพืช” และ “การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสม ณ วัดห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ข่าวแชร์)

มกราคม 20, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด >

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้        กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรขั้นที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในแปลงตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)” มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย    โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย บรรยายในหัวข้อ 1. ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในแปลงตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 2.ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP  3.การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสม ณ วัดห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ข่าวแชร์)

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรขั้นที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในแปลงตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)” มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย บรรยายในหัวข้อ 1. ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในแปลงตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 2.ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP 3.การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสม ณ วัดห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ข่าวแชร์)

มกราคม 20, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด >