image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ใหม่

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖  	นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก. สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดภิบาลวังม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาววังม่วงและพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก. สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดภิบาลวังม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาววังม่วงและพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

กันยายน 21, 2566 | ข่าวประกาศ

รายละเอียด >

ใหม่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (คปจ.สระบุรี) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  โดยมี นายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมดังกล่าวที่ประชุม ได้มีมติการประชุมที่สำคัญโดยสรุปดังนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ๒. รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหากรณีพิพาท ระหว่างนางสมบุญ บุญรอด กับ นางบุญเลิศ เกตุสุวรรณ ๓. อนุญาตให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เข้าทำประโยชน์ในเขตที่ดินชุมชน ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓๑ ราย ๓๒ แปลง เนื้อที่ ๒๙-๒-๗๐ ไร่ ๔. ให้ความเห็นชอบแผนการจัดที่ดินและการดำเนินการจัดที่ดิน   (ที่ดินเอกชน) หมู่ที่ ๒ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ ๑๘-๐-๒๔ ไร่ ๕. อนุญาตให้นายอำนาจ สุขเกษม ต่อสัญญาใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ผลิต/ผสมคอนกรีตผสมเสร็จ  ๖. ให้ความเห็นชอบขอเพิ่มเติมรายการกิจการสถานที่ตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในบัญชีรายละเอียดกิจการอื่น ๆ แนบท้ายประกาศ คปก. เรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินฯ ตามมาตรา ๓๐ วรรค ๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (คปจ.สระบุรี) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมดังกล่าวที่ประชุม ได้มีมติการประชุมที่สำคัญโดยสรุปดังนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ๒. รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหากรณีพิพาท ระหว่างนางสมบุญ บุญรอด กับ นางบุญเลิศ เกตุสุวรรณ ๓. อนุญาตให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เข้าทำประโยชน์ในเขตที่ดินชุมชน ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓๑ ราย ๓๒ แปลง เนื้อที่ ๒๙-๒-๗๐ ไร่ ๔. ให้ความเห็นชอบแผนการจัดที่ดินและการดำเนินการจัดที่ดิน (ที่ดินเอกชน) หมู่ที่ ๒ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ ๑๘-๐-๒๔ ไร่ ๕. อนุญาตให้นายอำนาจ สุขเกษม ต่อสัญญาใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ผลิต/ผสมคอนกรีตผสมเสร็จ ๖. ให้ความเห็นชอบขอเพิ่มเติมรายการกิจการสถานที่ตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในบัญชีรายละเอียดกิจการอื่น ๆ แนบท้ายประกาศ คปก. เรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินฯ ตามมาตรา ๓๐ วรรค ๕

กันยายน 20, 2566 | ข่าวประกาศ

รายละเอียด >