image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 29, 2563 | หน้าเว็บ

ความเป็นมาของการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

เริ่มมีการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เป็นครั้งแรกเมื่อ 3 สิงหาคม 2520 ในท้องที่อำเภอมวกเหล็ก โดยกรมป่าไม้ได้มอบที่ดินป่าท่าฤทธิ์-ลำทองหลาง-ลำพญากลาง ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมที่ได้ถูกถอนป่าสงวนแห่งชาติแล้วให้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าดำเนินการปฏิรูปที่ดิน

เนื่องจากราษฎรได้เข้ามาตั้งชุมชนหนาแน่นขึ้นในเขตป่าแห่งนี้ โดยได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นสภาพป่าเสื่อมโทรม ยากที่จะปรับปรุงให้กลับคืนสภาพเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้ดังเดิม ประกอบกับประชาชนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น มีความต้องการที่ดินทำกินสูงขึ้น รัฐบาลจึงให้ทำการปฏิรูปที่ดินป่าท่าฤทธิ์-ลำทองหลาง-ลำพญากลาง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรเหลานั้น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าท่าฤทธิ์-ลำทองหลาง-
ลำพญากลาง มอบให้ ส.ป.ก.ทำการปฏิรูปที่ดินซึ่งต่อมาคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ค.ป.ก.) ได้มีมติเมื่อมกราคม 2520 เห็นชอบให้ทำการปฏิรูปที่ดิน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอน 70 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2520)

ความเป็นมาของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532 มาตรา 11 วรรคแรก ซึ่งกำหนดไว้ว่า ?เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้น สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

ฉะนั้น เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ท้องที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2520 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 70 วันที่ 2 สิงหาคม 2520 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรียกโดยย่อว่า ส.ป.ก.สระบุรี จึงได้ถือกำเนิดขึ้นและเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2520 เป็นต้นมา

  ส.ป.ก.สระบุรี ได้ก่อสร้างสำนักงานถาวรในที่ดินของราชพัสดุ ที่บริเวณริมคลองชลประทาน เลขที่ 681/24 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด