image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายบรรจง ปองนาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาว- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่าย)

นางอายุวดี สาทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิริพร โสภา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางนิภาพร ลิ้มประยูร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

นางสาวสิรีจิตรา ฤกษ์บ่าย

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาววิมลมาศ โอสถเสน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายณัทพล สุขพัฒน์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายเมฆินทร์ แก้วต่าย

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวนิตยา นิลไชย

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางกานต์รวี อิสระเดช

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ(ผอ.กลุ่ม)

นางสาวแพรพรรณ การะเกตุ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุขนันท์สินี ฉัตรชฎาธาร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กลุ่มกฎหมาย

นายกิติวุฒิ ศัพทเสวี

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นิติกรชำนาญการ

นางสาวจุไรรัตน์ วังกลาง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพุทธิมน โพธิ์ภักดี

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายอนุพงศ์ ยั่งยืนศิริ

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่มงานช่างฯ)

นายวิชยุตม์ เดชโชติวิรุฬห์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายวุฒิพงษ์ คนขยัน

นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน