image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฉบับวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก. สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดสารภี หมู่ที่ ๕ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านหมอและพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

ฉบับวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก. สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดสารภี หมู่ที่ ๕ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านหมอและพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

พฤษภาคม 19, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายบรรจง ปองนาน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี(ส.ป.ก.สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปี2566 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลวังม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งส.ป.ก.สระบุรี ออกให้บริการด้านคลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกรโดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีและเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน

ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายบรรจง ปองนาน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี(ส.ป.ก.สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปี2566 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลวังม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งส.ป.ก.สระบุรี ออกให้บริการด้านคลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกรโดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีและเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน

พฤษภาคม 11, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

ฉบับวันที่ 9 พฤษษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายบรรจง ปองนาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรม Big Day การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกันและมีคุณภาพ เพิ่มจำนวนร้อยละผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงลดจำนวนบัตรเสีย ทำให้การเลือกตั้งสามชิกผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เป็นไปโดนสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงป้องกันการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งของประชาชน โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีและนำกล่าว''ประกาศสิทธิการเลือกตั้ง''พร้อมสาธิตการลงคะแนนในหีบบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ฉบับวันที่ 9 พฤษษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายบรรจง ปองนาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรม Big Day การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกันและมีคุณภาพ เพิ่มจำนวนร้อยละผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงลดจำนวนบัตรเสีย ทำให้การเลือกตั้งสามชิกผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เป็นไปโดนสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงป้องกันการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งของประชาชน โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีและนำกล่าว''ประกาศสิทธิการเลือกตั้ง''พร้อมสาธิตการลงคะแนนในหีบบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

พฤษภาคม 10, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >