image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฉบับวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก. สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดหน้าพระลาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวเฉลิมพระเกียรติ และพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชน สนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

ฉบับวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก. สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วัดหน้าพระลาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวเฉลิมพระเกียรติ และพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชน สนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

สิงหาคม 17, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (คปจ.สระบุรี) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมดังกล่าวที่ประชุม ได้มีมติการประชุมที่สำคัญโดยสรุปดังนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ๒. รับทราบผลการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (คปจ.สระบุรี) ๓. รับทราบผล การตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ราย นางดาวเรือง จาริกานนท์ ๔. อนุญาตให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เข้าทำประโยชน์ในเขตที่ดินชุมชน ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๘ ราย ๘ แปลง เนื้อที่ ๑-๓-๖๐ ไร่ ๕. อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสระบุรี อบต.หนองย่างเสือ และอบต.ลำพญากลาง ขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและขุดเจาะบ่อบาดาล และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวัดป่านะฤาชา และวัดป่าสุขกาโร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (คปจ.สระบุรี) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมดังกล่าวที่ประชุม ได้มีมติการประชุมที่สำคัญโดยสรุปดังนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ๒. รับทราบผลการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (คปจ.สระบุรี) ๓. รับทราบผล การตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ราย นางดาวเรือง จาริกานนท์ ๔. อนุญาตให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เข้าทำประโยชน์ในเขตที่ดินชุมชน ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๘ ราย ๘ แปลง เนื้อที่ ๑-๓-๖๐ ไร่ ๕. อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสระบุรี อบต.หนองย่างเสือ และอบต.ลำพญากลาง ขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและขุดเจาะบ่อบาดาล และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวัดป่านะฤาชา และวัดป่าสุขกาโร

สิงหาคม 4, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.          นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ส.ป.ก.สระบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนการตรวจราชการประจำปี 2566 รอบที่ 2 ณ ส.ป.ก.สระบุรี โดยมี นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างให้การต้อนรับ ผลการตรวจราชการ          พบว่า ส.ป.ก.สระบุรี มีผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเป็นไปตามแผนงาน และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 ในการนี้ นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบนโยบายพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ทางจังหวัดได้ดำเนินการ พร้อมรับฟังปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำแก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ส.ป.ก.สระบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้ง สร้างขวัญและกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สระบุรี ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ส.ป.ก.สระบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนการตรวจราชการประจำปี 2566 รอบที่ 2 ณ ส.ป.ก.สระบุรี โดยมี นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างให้การต้อนรับ ผลการตรวจราชการ พบว่า ส.ป.ก.สระบุรี มีผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเป็นไปตามแผนงาน และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 ในการนี้ นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบนโยบายพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ทางจังหวัดได้ดำเนินการ พร้อมรับฟังปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำแก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ส.ป.ก.สระบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้ง สร้างขวัญและกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สระบุรี ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กรกฎาคม 25, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

ฉบับวันที่20-21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสดระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี) โดยนางสิรีจิตรา ฤกษ์บ่าย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZoomMeeting ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุทธิดา ศุภโสภณเป็นนักวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การปรับแนวคิดจากผู้ผลิตสู่นักธุรกิจสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในอนาคตคุณปัญญพร จันธิราช เจ้าของสวนใบเตย การ์เด้น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง เทคนิคและกลยุทธ์การตลาดสิน้ค้าเกษตรยุคดิจิทัลจาก Facebook Fanpage ต้นกล้าผักสวนครัว ต้นละ 1 บาท และอาจารย์ธนอิน ตุ้มหิรัญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่องกลยุทธ์ช่องทางด้านการตลาดสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจ เรื่องเทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้าขายของมูลค่าสูงอย่างไรให้คนรู้สึกคุ้มค่าและพร้อมจ่ายทันที พร้อมแลกปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ของการทำตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกิดทักษะและยกระดับศักยภาพ โดยมีนายวิวรรณ์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้มีเกษตรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 4 ราย

ฉบับวันที่20-21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสดระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี) โดยนางสิรีจิตรา ฤกษ์บ่าย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZoomMeeting ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุทธิดา ศุภโสภณเป็นนักวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การปรับแนวคิดจากผู้ผลิตสู่นักธุรกิจสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในอนาคตคุณปัญญพร จันธิราช เจ้าของสวนใบเตย การ์เด้น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง เทคนิคและกลยุทธ์การตลาดสิน้ค้าเกษตรยุคดิจิทัลจาก Facebook Fanpage ต้นกล้าผักสวนครัว ต้นละ 1 บาท และอาจารย์ธนอิน ตุ้มหิรัญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่องกลยุทธ์ช่องทางด้านการตลาดสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจ เรื่องเทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้าขายของมูลค่าสูงอย่างไรให้คนรู้สึกคุ้มค่าและพร้อมจ่ายทันที พร้อมแลกปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ของการทำตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกิดทักษะและยกระดับศักยภาพ โดยมีนายวิวรรณ์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้มีเกษตรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 4 ราย

กรกฎาคม 25, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >

ฉบับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก. สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ณ วัดโปร่งสว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวหนองโดนและพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

ฉบับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก. สระบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ณ วัดโปร่งสว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวหนองโดนและพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน

กรกฎาคม 20, 2566 | ภาพข่าว

รายละเอียด >