image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สิทธิของประชาชน

กรกฎาคม 10, 2560 | สิทธิของประชาชน


 

สิทธิของประชาชน

ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. มาตรา 7

ม.7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร

ม.7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่

ม.7 (3) สถานที่ติดต่อขอข้อมูล

ม.7 (4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

ม.7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่น

 

ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. มาตรา 9

ม.9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

ม.9 (2) นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)

ม.9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

ม.9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

ม.9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงมาตรา 7 วรรคสอง

ม.9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

ม.9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

ม.9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. มาตรา 23

 

ข้อมูลข่าวสาร ส.ป.ก. มาตรา 26

ป้ายกำกับ
ล่าสุด